Návštěvní řád Státního zámku Třeboň

     

Státní zámek Třeboň
 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
 

 

  1. Prohlídka se koná pouze za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 5 osob včetně neplatících dětí do 6 let. Méně než 8 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců.
  2. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem.
  3. Nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky, platnost vstupenky propadá. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
  4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
  5. Děti ve věku do 15 let mají vstup do památkového objektu povolen pouze v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
  6. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a je povinen objekt neprodleně opustit.
  7. Návštěvníkům důvodně podezřelým z opilosti či požití drog a návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu je přístup do objektu zakázán.
  8. Návštěvníci nesmí do instalovaných interiérů vstupovat se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
  9. V okamžiku ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).  
  10. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní majetek v areálu objektu.
      
Zejména je zakázáno:
·     dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do
    nich nebo je jakkoli poškozovat
·     opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny,
    rušit hlukem výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku (používáním
    mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy, hudbou, zpěvem,
    hovorem atd.) Nedodržení této podmínky je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady
    vstupného.
·     v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným
    ohněm a světlem v celém areálu objektu
·     jíst, pít, žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
·     vhazovat cokoli do kašen a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů,
    chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu
    objektu, zahradách, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek
·     jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižené
    a dětských   kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní
    kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené úschovny
    kol.
·     krmit zvířata chovaná v zámeckém parku
·     volný pohyb psů a jiných zvířat a jejich vstup do prohlídkových expozic je zakázán
.    SPRÁVA ZÁMKU MÁ DOVOLENO POUŽÍVAT V PARKU DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
 
1. Fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace v interiérech objektů či
    v jiných vyznačených prostorách je zakázáno. Pro vědecké, dokumentační,
    propagační a jiné účely povoluje výjimku, na základě písemné žádosti, Národní
    památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.
 
2.  Za porušení návštěvního řádu a způsobené škody odpovídá návštěvník správě
    památkového objektu.
 
Výjimku z návštěvního řádu může, ve zdůvodněných případech, povolit pouze správa zámku.
 
Všem návštěvníkům areálu státního zámku Třeboň děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.