Zámecký park v Třeboni se po devíti měsících otevřel návštěvníkům

V pondělí 1. června se s úderem poledne veřejnosti znovu otevřely brány zámeckého parku v Třeboni. V uplynulých devíti měsících se tu intenzivně pracovalo na jeho revitalizaci. Proměna je patrná na první pohled - nové povrchy cest nebo historizující lavičky na netradičních místech, které skýtají neotřelé výhledy do parku i na renesanční budovu zámku. Obnova se uskutečnila za přispění Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s., která na tuto akci alokovala z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bezmála pět miliónů korun. Partnery projektu se staly Český nadační fond pro vydru a Gymnázium Třeboň. Celková částka za revitalizaci zámeckého parku se vyšplhala na 6, 8 mil. Kč.

„Historické zahrady a parky jsou nedílnou součástí památkových objektů. Představují svébytná umělecká díla zahradní a parkové architektury, mnohé s památnými stromy a porosty, a jsou vyhledávaným místem odpočinku návštěvníků našich památek. Proto považujeme péči o ně za stejně důležitou jako o historické domy“, uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Šestihektarový park v Třeboni je součástí čtvrtého největšího zámeckého komplexu v Čechách. Naposledy byl dlouhodobě uzavřený veřejnosti během srpnových povodní v roce 2002. Tehdy v parku po delší dobu stála voda, která způsobila velké škody na stromech. Park potřeboval nezbytný zásah, který by zabránil jejímu zadržování. Po poslední rekonstrukci z let 1987 až 1995, zbyly v parku asfaltové cesty a zabetonované lavičky, které bránily přirozenému pohybu vody. Na revitalizaci parku, která mu částečně navrátila podobu z konce 19. století, pracovala firma Lesostavby Třeboň a.s. podle projektu architekta Milana Šindlera. „Dělníci nejprve vyčistili ucpaný původní příkop, který dnes slouží jako městská kanalizace, a odstranili také asfaltový povrch. Pokračovali demolicí litého betonu, místy s armaturou, který někde dosahoval tloušťky přes třicet centimetrů. Pak pracovali na přípravě podložních vrstev nových cest, dozdívce kamenných obrubníků a na pokládce nového povrchu“, popsal postup prací třeboňský kastelán Vít Pávek. Nové cesty jsou tvořeny z několika vrstev kameniva a z recyklovaného materiálu původních cest, což napomůže alespoň částečnému vsakování dešťové vody oproti původnímu povrchu z litého betonu a asfaltu. Podobu nových laviček inspiroval historický zahradní mobiliář, který se dochoval v depozitářích někdejších schwarzenberských sídel. „Prořezávka vzrostlých, druhotně vysazených tújí odkryla výhled na zadní trakt zámku a návštěvníkům se tak naskytnou nové, nezvyklé pohledy na renesanční architekturu“, upozornil kastelán Pávek. 

První etapa proměny parku vyšla na 4 995 125 Kč a byla spolufinancována dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. „Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku je prvním projektem, který Místní akční skupina Třeboňsko v novém programovém období podpořila z alokace pro Integrovaný regionální operační program. I proto je pro nás velmi významným“, řekl ředitel MAS Třeboňsko o.p.s. Tomáš Novák. „Osobně jsem zámecký park vždy vnímal jako pravé srdce Třeboně. Pokaždé, když jsem do něho vešel, obklopila mě poklidná atmosféra. Myslím, že té je dnešním lidem obzvláště zapotřebí, stejně jako vzdělání. Vracející nás trochu blíže té zpola zapomenuté přírodě a zámecký park právě to nabízí. Věřím, že se jeho revitalizovaná podoba bude líbit tisícům návštěvníků, kteří do něho jistě v následujících letech naleznou cestu, a že se také právem stane cílem místních obyvatel, až budou hledat místo pro relaxaci. Nesmíme zapomínat ani na fakt, že zámecký park i zámek jsou velkým turistickým lákadlem a právě v současné době Třeboň a Třeboňsko zájem turistů potřebuje ještě víc než dříve. Jsem proto velmi rád, že jsme mohli svou trochou přispět k podoře fungování jednoho z nejvýznamnějších center našeho území. A nezbývá mi než pogratulovat panu kastelánovi k velmi zdařilému výsledku“, doplnil Tomáš Novák. Druhá etapa si vyžádala dalšího 1, 8 milionu Kč a byla hrazena z rozpočtu NPÚ.

Tato rekonstrukce parku není poslední. „Pár úprav ještě chystáme, včetně obnovy dalších květinových záhonů, revitalizaci zeleně či zbudování kopie litinového loubí, pod nímž se původně vcházelo do parku ze zámku. Výzvou je i znovuvybudování skleníků či zeleninových, bylinkových a zásobních záhonů pod katovnami“, nastínil další plány kastelán Pávek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: Národní kulturní památka zámek Třeboň – obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP), prioritní osa: 4. Komunitně vedený místní rozvoj, specifický cíl: 4.1 "Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu" Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007341

Výzva nositele SCLLD: 1. výzva MAS Třeboňsko o.p.s. - IROP-Kulturní dědictví

Partneři projektu: Český nadační fond pro vydru a Gymnázium Třeboň Náklady na revitalizaci parku:

Celková částka činí 4 995 124,72 Kč, z toho je 95% (4 745 368,48 Kč) financováno ze strukturálních fondů (ERDF) a 5% (249 756,24Kč) z rozpočtu Národního památkového ústavu

Autor projektu: Ing. arch. Milan Šindler

Realizace: LESOSTAVBY Třeboň a.s. 

Doba realizace projektu: září 2019 – květen 2020